You are currently viewing РЕГРЕСИЯ / РЕИНКАРНАЦИЯ

РЕГРЕСИЯ / РЕИНКАРНАЦИЯ

РЕГРЕСИЯ – СПОМЕН, КОЙТО ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ

Регресията е спомен, който възстановяваме. Тя е връщане в миналото. Когато върнем спомените си от детството или от младежкия си период ние също се връщаме в миналото.

Регресията или регресионната терапия се използват за да достигнем до някой наш минал живот или животи в които сме били реинкарнирани.

Глаголът „реинкарнаре” означава – душата отново влиза в плът. Re – отново; in – в; carne –плът.

Съществителното „реинкарнацио” – означава прераждане. А глаголът „инкарнаре” или инкарнация означава – душата влиза за първи път.

Основната концепция на реинкарнацията е че в действия, думи и мисли трябва да се слеем с любовта. Тогава цикълът от реинкарнации се затваря, а ние продължаваме да учим за любовта и божествените закони във висшите измерения до тогава,докато се слеем с Бог.

Регресията е терапевтичен сеанс при който навлизаме спонтанно в някой от нашите минали прераждания или т.нар. реинкарнации. „Реинкарнация“ буквално означава поредно завръ­щане във физическото тяло. Тя олицетворява вярата, че след смъртта душата излиза от едно тяло и започва да се подготвя да се върне към живота, въплъщавайки се в друга материална форма. Обстоятелствата и условията на това завръщане – такива като обкръжение и други – са предопределени от развитието и напредъка, постиг­нати през предишните съществувания. Всяко въплъще­ние на личността е един синтез от всичко онова, което вече се е случило, и реинкарнацията се осъществява в обкръжение, което най-добре може да развие душата и да я насочи към по-значими достижения.

Нищо не е толкова вълнуващо, както разкриването на взаимообвързаности с хора от настоящия ни живот, водещи началото си от връзки с тях в миналите ни съществувания. Основен принцип е, че хората, с които имаме най-силни емоционални взаимоотношения, обик­новено са били свързани по някакъв начин с нас и в наше минало прераждане. Души, които са били в близки отно­шения в някои от реинкарнациите си, често се срещат отново в следващото си прераждане. Техните роли мо­гат да се променят от живот на живот, но тяхната обвър­заност остава. След като избираме житейското си об­кръжение, което би ни помогнало да продължим своето израстване от момента, в който то е било прекъснато в миналото ни съществуване, не е нелогично да приемем, че бихме избрали да се преродим заедно с онези, които са ни били най-близки.

ЗАЩО МОЖЕМ ДА ПРОСЛЕДИМ МИНАЛИТЕ СИ ПРЕРАЖДАНИЯ?

Теорията за миналите ни прераждания е, че ние сме оставили силни енергийни следи в областите от времето и пространството, в които сме изживели други същест­вувания. Идеята за следи е сходна с концепцията за лей-линиите. Лей-линията е „невидим източник на енергия, която се спуска отгоре към земята и се пречупва на 90 градуса при допира си с повърхността на земята, като за известно разстояние продължава по повърхността, преди да навлезе в земята„. Точката, в която тя докосва земята, е енергиен център.Периодът, който прекарваме на физическо ниво, може да бъде сравнен с движението на тези лей-линии и съответстващите им енергийни центрове. Всяко от съ­ществуванията ни създава енергийна точка върху земята в областта, в която сме живели.

ЖИВЕЕМ ЕДНОВРЕМЕННО В НЯКОЛКО РЕАЛНОСТИ.

При разширяване на съзнанието можем да преминем от едно ниво на друго. Времето  и пространството съществуват само в нашето трето измерение. Целият ни физически живот не е нищо друго, освен фрагмент от цялостния живот на душата ни. Настоящата ни личност е един синтез от всички личности, които сме били и които сме развивали през всички свои съществувания. Ние се проявяваме само като една лич­ност, но тя в действителност е съвкупност от всички наши предишни личности. Ние живеем и изразяваме себе си в безкрайно множество от постоянно променящи се моменти. Те всички са свързани, но всеки от тях сам по себе си е уникален.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ РЕГРЕСИЯТА

Терапевтичния процес на регресията има смисъл, когато я изживяваме и разглеждаме като един спираловиден реинкарнационен процес, а не просто като едно циклично повторение.

1-Ползата от личностно усъвършенстване. – регресията ни обяснява много от необяснимите неща в живота. Намираме смисъл на различията и страданията в съществуването ни. Получаваме прозрение за многобройните ни личностни оценки. Ние се прераждаме, за да изградим облика на своите личности до едно по-високо и по-значимо ниво, така че по-цялостно да ги обединим с хармонията на душата. Чрез това обединяване и развитие ние се учим да изра­зяваме енергиите и силата на душата. Ние имаме въз­можността да се превърнем в Господари на Еволюцията, в личности, които са сътворци в света чрез възможнос­тите на любовта и волята.

2- Ползата от реални изцеления. Често пъти имаме болки по тялото,които нямат физиологична основа и най-прецизните медицински изследвания не могат да открият причината. При регресия могат за излязат причини,които са в резултат на физическо насилие в някои от миналите реинкарнации. След завършването на сеанса болката отзвучава и скоро напълно изчезва.

3- Ползата от осъзнаване и осмисляне на сегашното съществуване. – дава ни модел за поведение,който се основава върху личната отговорност. Затвърждава вътрешното ни знание,че ние сме господари на собствената си съдба. Отговорност за действията ни. Способност за контролиране и насочване на действията ни.

4- Няма полза – Познаването на миналите съществувания може да подпомогне при откриването на нови страни от собствения  психологически профил. То може да  даде едно по-голямо прозрение за обстоятелствата от настоящия живот. Но то не е необходимо на всички. Някои хора не трябва да си губят времето с това. Техните проблеми са породени по-скоро от настоящия, отколко­то от предишния им живот. Има и друга група хора, които са достигнали до етапа от собствената си еволю­ция и които са развили духовна дисциплина, която е достатъчно силна, за да им донесе просветление и опора. В тези случаи познаването на миналите съществувания е излишно.

КАК МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ МИНАЛИТЕ СИ ПРЕРАЖДАНИЯ

Съществуват много теории за източника на инфор­мацията за предишни прераждания.

Първата теория е, че ние водим поредица от животи, като всеки от тях прибавя нещо към цялостното ни израстване и развитие, а цялата информация от тези предишни съществувания се натрупва в банка от познание в дълбинните нива на ума.

Според втората теория ние сме многоизмерни. Тази теория твърди, че ние живеем всички свои животи ед­новременно, но сме фокусирали съзнанието си само върху настоящето съществуване. Информацията за „ми­налите” ни животи идва от връзката ни с нашите изме­рения, които са избрали различни темпорални отрязъци и сценарии за научаването на специфични уроци.

Една трета теория относно източника на знания за минали съществувания твърди, че собственото ни под­съзнание интерпретира настоящите ситуации, отноше­ния, събития и хора в един символен сценарий, чиято цел е да ни позволи да погледнем на тях по-обективно и дистанцирано, а оттам – и с по-голямо вникване в същ­ността им. Разкритият минал живот е една интуитивна и творческа интерпретация на настоящето.

Според четвърта теория собствената ни индивидуална душа е част от една по-голяма и неизмерима Свръхдуша. На земята могат да съществуват милиони души, които да бъдат част от същата тази Свръхдуша. Когато се натъкнем на информация, която смятаме, че се отнася до миналите ни съществувания, ние всъщност сме се включили в банката от преживявания, които другите душѝ споделят и изживяват със съответната Свръхдуша, с която са свързани. Концепцията за нали­чието на Свръхдуша може да бъде свързана и с изпълнението на различни въображаеми роли. Свръхдушата създава герои, които са въвлечени в различни приключения в един свят, който е сътворен от нея. Всеки от тези герои носи в себе си искра от Свръхдушата заедно с натрупаното от него познание и опит.

Една друга теория твърди, че миналите съществу­вания са символична проекция на някакво желание, стре­меж или дори на подсъзнателен подтик към определено действие. Например за човек, който открива, че в свой предишен живот е бил Шекспир, това може да е израз на желанието му да пише. Някой, който е разбрал, че в свое предишно съществуване е бил смел гладиатор, може би получава съобщение от подсъзнанието си да бъде по-борбен и по-твърд в някоя ситуация от настоящия живот.

МЕДИТАТИВНО ПРЕНАСЯНЕ В МИНАЛ ЖИВОТ – ИНСТРУМЕНТ НА РЕГРЕСИЯТА

Един от начините за откриване на минал живот е с помощта на Регресията – Медитативно пренасяне в минал живот. С помощта на способността на дясното полукълбо на мозъка да формира образи и представи, ние можем да хвърлим мост към подсъзнанието и да пробудим нашите спомени за минали прераждания.На помощ ни идва медитацията  и визуализацията. Когато затворите очи и отдръпнете сетивата си от заобикалящия ви свят, вие навлизате изцяло в една друга реалност от живота. Тя е по-подвижна и по-променлива от физическия свят, но е също толкова истинска. Тя има силата да влиза в досег с живота ви и да го обогатява по начини, които едва сега започваме да разбираме. Това е един свят, в който можете да мечтаете, да навлизате в бъдещето, да разбулвате загадките около себе си и дори да преоткриете своето минало.

РАДИЕСТЕЗИЯТА КАТО НАЧИН ЗА ВРЪЩАНЕ В МИНАЛ ЖИВОТ

Друг начин е с помощта на Радиестезията. Теорията за миналите ни прераждания е, че ние сме оставили силни енергийни следи в областите от времето и пространството, в които сме изживели други същест­вувания. Когато използваме радиестезия с цел да отк­рием тези минали прераждания, ние успяваме с помощ­та на нейните инструменти да доловим тези отдалечени във времето следи. Също както прелетните птици оста­вят и следват определена пътека, която разпознават, така и нашите съществувания следват определена следа. И съществуват маркери, които можем да използваме, за да проследим посоката на това наше пътуване. Тези маркери са предишните ни прераждания. Периодът, който прекарваме на физическо ниво, може да бъде сравнен с движението на лей-линии и съответстващите им енергийни центрове. Всяко от съ­ществуванията ни създава енергийна точка върху земята в областта, в която сме живели. С помощта на радиестезията ние можем да открием тези точки.

КАК ПРОТИЧА ЕДИН СЕАНС?

Процеса на регресия се състои от довеждане до дълбок релакс и самата медитативна техника, т.нар. Медитативно пренасяне. Намираме се в тета състояние по време на процеса. Това ще рече дълбок релакс, но будно състояние.

Има три вида „виждане” по време на това състояние. Първото е – нищо не виждам,но знам какво се случва. Второто е – виждам се отстрани и просто знам. Третото е – виждам се отвътре.

Ние не можем да си представим нещо, ако за него не съществува сравнителна база. При медитативната техника използваме 1.визуализиране (сътворяване на мисловен образ и задържането му в ума); 2.концентриране (задържаме образа непроменлив); 3.съзидателно въображение (умът сътворява образи и сцени)

   Важно е пробуждане на по-дълбоките нива на съзнанието, както и съзидателно въображение. Да не бъркаме съзидателното въображение с обикновеното въображе­ние, което сътворява различни нереални и измислени неща. Съзидателното въображение е онази сила в човеш­кия разум, която ни помага да се свържем с по-неуловимите и фини области в него и във Вселената.

В дълбоките нива на нашето подсъзнание могат да бъдат открити нашите древни спомени.

Съзнанието има способността да се разширява до невероятни размери и тогава преминава от едно ниво на друго. Времето и пространството не съществуват на квантово ниво,където всичко е сега и където съзнанието има достъп. В този момент можем да получим информация за миналите ни прераждания.

Целта на този целия процес е да разберем как миналото прераждане влияе върху сегашния ни живот и взаимоотношенията с обкръжаващите ни хора в близък план.

Преди сеанса и по време на сеанса си Задаваме въпрос – например:какво искаме да научим за „еди кой си и защо взаимоотношенията ни са такива”, „защо една и съща ситуация се повтаря многократно през настоящия ни живот”,

Времетраене на един сеанс от 1,5 до 2 часа

Обсъждане на края на сеанса

Наблюдение върху себе си в следващите дни и седмици.

Честота на сеансите след 2-3-4 седмици,в зависимост от потребностите.

ВСЕКИ ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДЛОЖИ НА РЕГРЕСИЯ. СТРАХОВЕ?

Регресията е Противопоказна за хора, които имат психиатрични отклонения и заболявания.

Няма от какво да се страхувате. Провежда се под формата на медитативна визуализация. По време на пътуването в минали животи мозъкът ви работи честотата на така наречените тета вълни. Това е честотата, в която тялото ви си почива, но не спи. Регресията е приятно, познато за организма състояние, в което дори да бъдете оставени, ще се събудите съвсем естествено.   
Да, всеки процес на самоопознаване е плашещ, но ако искаме да овладеем собствения си живот съзнател­но, както и да приложим спрямо него нови модели, ние трябва да можем да идентифицираме онези модели от миналото, които му влияят, както и да проследим тех­ните първопричини. Само тогава бихме могли напълно да отстраним ненужното от живота си. Има безопасни начини да направим това. Помнете, че здравият разум и индентифицирането на връзките са най-важните неща. Не избързвайте да правите заключения – положителни или отрицателни. В най-лошия случай поне се опитвайте да разглеждате преживяванията си в символична свет­лина, отколкото да ги тълкувате като буквални минали съществувания. Това ще ви помогне да получите едно по-пълно разбиране за тях до момента, в който ще сте в състояние да бъдете проникнати от същинското значе­ние на тези откровения.

Ние трябва да започнем да разбираме, че всичко и всеки в живота ни има много по-голямо значение, откол­кото досега сме си представяли. Изучаването на мина­лите ни съществувания ни помага в тази насока. Ние започваме да съзираме духовното, което се крие зад материалното и в живота ни се откриват нови хоризонти.

Вашият коментар